Projekt partnerski „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

1 lipca 2023 r. Gmina Rokietnica przystąpiła do projektu partnerskiego “Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”. W ramach Projektu z dniem 1 stycznia 2024 r. zostało w gminie Rokietnica utworzone Centrum Usług Społecznych poprzez przekształcenie dotychczas działającego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nowy podmiot zyskał szerszy zakres działań i kompetencji.

Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Partnerzy to:

 • Gmina Śrem/Ośrodek Pomocy Społecznej w Śremie,
 • Gmina Swarzędz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Swarzędzu,
 • Gmina Dopiewo/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dopiewie,
 • Gmina Rokietnica/Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokietnicy,
 • Gmina Pniewy/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pniewach,
 • Miasto i Gmina Pleszew/Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie,
 • Gmina Szydłowo/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie

Zadania Lidera realizowane w projekcie:

 • wsparcie kadry ośrodków pomocy społecznej w transformacji w centrum usług społecznych,
 • organizacja spotkań, szkoleń i wizyt studyjnych oraz doradztwa specjalistycznego,
 • działania edukacyjno-informacyjne.

Zadania każdego z Partnerów realizowane w projekcie:

 • przekształcenie OPS w CUS,
 • przeprowadzenie diagnozy potrzeb mieszkańców gmin w zakresie deficytowych usług społecznych,
 • uruchomienie 4 usług społecznych dla mieszkańców gmin na podstawie diagnozy, świadczonych w społeczności lokalnej odpowiedzialnych na potrzeby mieszkańców. Zakłada się, że usługi będą świadczone zgodnie z założeniami deinstytucjonalizacji (DI).

Uruchomione usługi społeczne dedykowane będę w każdej z 7 gmin mieszkańcom, w tym szczególnie:

 • osobom potrzebującym wsparcie w codziennym funkcjonowaniu, w tym z problemami psychicznymi ich otoczeniu,
 • osobom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, starsze, z ograniczoną sprawnością, w tym osobom z niepełnosprawnościami, z kategorii wysokiego ryzyka socjalnego (bezrobotne, ubogie, opuszczające placówki),
 • osobom zagrożonym wykluczeniem mieszkaniowym,
 • osobom ubogim pracującym,
 • osobom narażonym na wykluczenie społeczne ,m.in. z powodu uzależnień lub narażenie na przemoc.

W ramach projektu wsparciem szkoleniowym i doradczym objęta zostanie kadra instytucji regionalnego systemy polityki społecznej i systemu ochrony zdrowia, w tym szczególnie pracownicy OPS/CUS.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w ramach CUS dla 1400 Wielkopolan zamieszkujących w 7 gminach – Partnerach projektu (po 200 osób w każdej z 7 gmin), w okresie od 1.07.2023-30.06.2026. Ponadto celem działań ROPS w Poznaniu jest wzmocnienie 7 OPS i 70 pracowników instytucji regionalnego systemu polityki społecznej w procesie przygotowania do przekształcenia, transformacji ośrodka pomocy społecznej (OPS) w centrum usług społecznych (CUS) oraz rozwoju usług społecznych i ich jakości.

Efekty projektu

 • wysokiej jakości, dostępne usługi świadczone w społeczności lokalnej dla minimum 1400 osób,
 • minimum 70 pracowników kadry instytucji regionalnego systemy polityki społecznej zostanie wsparta w zakresie rozwoju CUS oraz świadczenia wysokiej jakości usług społecznych,
 • wsparcie 7 podmiotów administracji publicznej lub służb publicznych na szczeblu krajowych, regionalnym lub lokalny,
 • utworzenie 70 miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej,
 • świadczenie usługi w społeczności lokalnej przez 100 osób,
 • powołanie 7 CUS w Wielkopolsce.

Wartość projektu

Wartość projektu (całkowity koszt projektu):

18 749 999,98 zł

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich:

13 124 999,98 zł

Kontakt w sprawie projektu w Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy

Agnieszka Mosiężna – Wasyl – Organizator Usług Społecznych

tel. 61/814 53 41, kom 607 900 235 agnieszka.mosiezna-wasyl@cusrokietnica.pl

Sylwia Zabrocka – Organizator Społeczności Lokalnej

tel. 61/8145341, kom 607 900 238 sylwia.zabrocka@cusrokietnica.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *