Świadczenia

Centrum Usług Społecznych
ul. Szkolna 3a
62-090 Rokietnica
tel. 61 8144 314, 693 200 609
e-mail: cus-swiadczenia@cusrokietnica.pl
Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek: 10:00 – 17:00
wtorek – piątek: 8:00 – 14:00.
Zadania CUS w ramach świadczeń:

 1. świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu
  urodzenia się dziecka, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, świadczenie
  rodzicielskie),
 2. świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników
  alimentacyjnych,
 3. Karta Dużej Rodziny,
 4. zaświadczenia o dochodach dla osób korzystających z programu „Czyste Powietrze”,
 5. jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł „Za życiem”,
 6. dodatek mieszkaniowy,
 7. dodatek gazowy,
 8. dodatek osłonowy.
 9. ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Świadczenia rodzinne regulowane są przez ustawę z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach
  rodzinnych i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021r. w sprawie wysokości
  dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się
  o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz
  wysokości zasiłku dla opiekuna
  Świadczeniami rodzinnymi są:
  1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne,
  3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka,
  4) świadczenie rodzicielskie.
  Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
  Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków
  związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden
  z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.
  Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
  albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy

członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub
orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się
  orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18, roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
  Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu
  dziecka. Dodatek przysługuje opiekunowi faktycznemu dziecka w wieku do ukończenia przez
  dziecko pierwszego roku życia, jeżeli nie został przyznany rodzicom lub opiekunowi
  prawnemu dziecka.
  Dodatek przysługuje jednorazowo, w wysokości 1000,00 zł.
  Dodatek ten przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od
  10 tygodnia ciąży do porodu.
  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
  z urlopu wychowawczego
  Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
  dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu
  wychowawczego, nie dłużej jednak niż przez okres:
  1) 24 miesięcy kalendarzowych,
  2) 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem
  urodzonym podczas jednego porodu,
  3) 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się
  orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Osobie uprawnionej, przysługuje jeden dodatek w wysokości 400,00 zł miesięcznie
  niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką.
  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
  Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym
  dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
  dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego
  z rodziców dziecka, ponieważ:
  1) drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  2) ojciec dziecka jest nieznany,
  3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało
  oddalone.
  Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie
  żyją.
  Dodatek przysługuje w wysokości 193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż
  386,00 zł na wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł na dziecko,
nie więcej jednak niż o 160,00 zł na wszystkie dzieci.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub
ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.
Dodatek przysługuje w wysokości 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci
uprawnione do zasiłku rodzinnego.
Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na
pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka
w wieku:

 • do ukończenia 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
  o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
  Wysokość tego dodatku wynosi miesięcznie:
 • 90,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
  Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi
  faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na
  częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
  Dodatek przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
  Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego albo rocznego
  przygotowania przedszkolnego, w wysokości 100,00 zł na dziecko.
  Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem
  zamieszkania
  Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
  przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu
  dziecka lub osobie uczącej się:
  1) w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
  i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub
  osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
  niepełnosprawności – w wysokości 113 zł miesięcznie na dziecko albo
  2) w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się
  siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły
  artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie
  odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej – w wysokości 69 zł miesięcznie na
  dziecko.
  Dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września
  do czerwca następnego roku kalendarzowego.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY
Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka,
4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki
opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej
albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego
– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub
pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej
egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2458 zł miesięcznie, od 01.01.2024r. –
2988 zł. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia
1 stycznia.
Osobom, o których mowa w pkt 1–3, rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom
dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku
życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna
dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia
pielęgnacyjnego podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą
sprawowana jest opieka.

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości
1.000,00 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1.922,00 zł.
Jednorazowa zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących
prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły
dziecko.
ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE
Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują
zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie
przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do
ukończenia 14 roku życia,
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia
opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego
podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 14 roku życia,.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie,
przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu – w przypadku matki lub ojca,,
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, 
w przypadku opiekuna faktycznego dziecka,
3)objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a
w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku rodziny zastępczej,
4) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, –
w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

 1. ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I POSTĘPOWANIE
  WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTACYJNYCH

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
regulowane są ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów i Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji,
jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach
o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:
 przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu
wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja
okazała się bezskuteczna.
 przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia 18 roku życia, albo do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy
  osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
 • bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym
  stopniu niepełnosprawności.
   przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż
  500,00 zł.
   przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza
  kwoty 1209,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
  w rodzinie przekracza kwotę 1209,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie
  świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie
  z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą
  świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej
  a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
  w rodzinie.
  Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują:
   jeżeli osoba uprawniona została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
  utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej,
  młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie
  poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo –
  leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub
  innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej,
  albo
   jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński.
 1. KARTA DUŻEJ RODZINY
  Od 16 czerwca 2014r. w całej Polsce wszedł w życie rządowy program dla rodzin
  wielodzietnych. W ramach tego Programu rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje
  dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
  Od 01 stycznia 2019r. rodziny, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu troje lub więcej
  dzieci mogą również złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.

O Kartę Dużej Rodziny może starać się rodzina mająca obecnie lub kiedykolwiek na
utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci bez względu na posiadany dochód. Wnioski składa się
w Punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Szkolna 3a tel. (61)8144314, gdzie
można uzyskać wszelkie informacje dotyczące prawidłowego jego wypełniania. Imienne
karty z numerem PESEL wydawane będą każdemu członkowi rodziny.
Karta Dużej Rodziny umożliwia uzyskanie zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+
zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej,
bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp
do dóbr i usług

 1. PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE”
  CUS ul. Szkolna 3a w ramach programu „Czyste Powietrze” realizuje obowiązek wydawania
  zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego
  członka gospodarstwa domowego koniecznych do skorzystania z dofinansowania z programu
  „Czyste Powietrze”.
  W przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku
  wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów
  osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono
  żądanie wydania zaświadczenia.
  W przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku
  wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów
  osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono
  żądanie wydania zaświadczenia.
 2. JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE Z PROGRAMU „ZA ŻYCIEM”
  Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
  życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim
  i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu (które
  powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), matce lub ojcu
  dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka przyznaje się,
  na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.
  Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.
  Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną
  nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub
  faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.).
 3. DODATEK MIESZKANIOWY
  KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?
 4. Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach.
 5. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego
  prawa do lokalu mieszkalnego.
 6. Osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele
  lokali mieszkalnych.
 7. Inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki
  związane z jego zajmowaniem.
 8. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im
  lokal zamienny lub socjalny.
  Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do
  pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego
  miesiąca.
  POZOSTAŁE WARUNKI:
  I) DOCHÓD
  Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę
  złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego
  członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
  1) jednoosobowym –40%,
  2) wieloosobowym –30%
  –przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia
  wniosku.
  Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
  o świadczeniach rodzinnych.
  II) POWIERZCHNIA MIESZKANIA
  Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje
  się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków
  gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
  35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
  40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
  45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
  55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
  65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób
  Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje
  osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której
  niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu
  zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania
  o Niepełnosprawności.
  III) GOSPODARSTWO DOMOWE i WYDATKI
  Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą
  się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone
  przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i
  gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej
  osoby. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy załącza się wyszczególnienie wydatków za
  mieszkanie za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku. Do wydatków nie zalicza się
  opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczone do lokalu mieszkalnego (domu
  jednorodzinnego) na cele bytowe.
  TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu złożenia wniosku.
Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w CUS Rokietnica ul. Szkolna 3a.
Do wniosku potwierdzonego przez zarządcę, dołączyć należy wypełnioną deklarację o
dochodach gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające wydatki na lokal
mieszkalny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Postępowanie z zakresu przyznania dodatku mieszkaniowego wolne jest od opłat.
Decyzja w sprawie przyznania lub odmowie wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia
wniosku.
Od decyzji przysługuje prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej w terminie 14 dni
od czasu jej odebrania.

 1. DODATEK GAZOWY
  Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT
  od ceny gazu dostarczonego w 2023r. i 2024r. Dodatek do gazu odpowiada wysokości
  podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw
  gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. i od dnia 1 stycznia 2024r.
  do dnia 31 grudnia 2024r. do tego odbiorcy paliw gazowych.
  Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło
  ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi
  muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB – centralnej ewidencji emisyjności budynków.
  Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:
 2. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego
  miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 
 3. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego
  miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
  Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych.
  Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w okresie:
 • od 1 stycznia do 31 lipca 2024r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego
  osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono
  wniosek tj. za 2022r.,                
 • od sierpnia do 31 grudnia 2024r.  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego
  osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek
  tj. za 2023r.
  Jak otrzymać dodatek do gazu?
   o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023 i 2024.
   wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania.
   przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację
  o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
   do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych
  do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty

 wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury
załączonej do wniosku
Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – dotyczy refundacji VAT
za 2023r.
Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 28 lutego 2025r. lub w terminie 30 dni od dnia
otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – dotyczy refundacji VAT
za 2024r.

 1. DODATEK OSŁONOWY
  Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii
  elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby
  spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów
  energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Dodatek
  osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych
  gospodarstw domowych.
  Dodatek osłonowy przewidziany jest dla:
 2. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość
  przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 
 3. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość
  przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
  Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
  o świadczeniach rodzinnych.
  Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:
   jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej
  dochód nie przekroczy 2100 złotych,
   gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie
  przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
   gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie
  przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
   gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu,
  że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
  W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.
  Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium
  dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna
  kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
  Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024 roku do gminy właściwej
  ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo
  do 30 czerwca 2024 r.
  *Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.