Świadczenia rodzinne i osłonowe

Dział Świadczeń Rodzinnych

ul. Szkolna 3a

62-090 Rokietnica

tel. 61 8144 314, 693 200 609
e-mail: cus-swiadczenia@cusrokietnica.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek: 10:00 – 17:00

wtorek – piątek: 8:00 – 14:00.

Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych:
Katarzyna Wachowiak
Pracownicy ds. świadczeń wspierających rodziny:
Magdalena Radzik i Monika Horemska

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Zasiłek rodzinny jest świadczeniem, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka, o które ubiegać mogą się rodzice dziecka, jeden
z rodziców dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a także osoba ucząca się.Zasiłek rodzinny przysługuje w/w osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł lub 764,00 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:
• 18 roku życia lub
• nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo
• 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:
• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18, roku życia,
• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Dodatki do zasiłku rodzinnego:
1. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka
2. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego
3. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka
4. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
5. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
6. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
7. Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających
z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
1) niepełnosprawnemu dziecku,
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
3) osobie, która ukończyła 75 lat,
4) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia 21 roku życia.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:
1) matce albo ojcu,
2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego
1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,
3) opiekunowi faktycznemu dziecka,
4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

– jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia
legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2988 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 stycznia.

Osobom, o których mowa w pkt 1–3, rodzinie zastępczej i osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka sprawującym opiekę nad więcej niż jedną osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub
długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, wysokość świadczenia pielęgnacyjnego podwyższa się o 100% na drugą i każdą kolejną osobę, nad którą sprawowana jest opieka.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000,00 zł na jedno dziecko.
Jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.
Jednorazowa zapomoga, przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Przepisu tego nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, które urodziły dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
1) matce albo ojcu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 14 roku życia,
3) rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia,
4) osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 14 roku życia,.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
1) 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka,
2) 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci,
3) 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci,
4) 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci,
5) 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje od dnia:
1) porodu – w przypadku matki lub ojca,,
2) objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, 
w przypadku opiekuna faktycznego dziecka,
3)objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a
w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego,
nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia – w przypadku rodziny zastępczej,
4) przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 14 roku życia, –
w przypadku osoby, która przysposobiła dziecko.
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego i postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych regulowane są ustawą z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach
o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego:

 • przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.
 • przysługują osobie uprawnionej:
  – do ukończenia 18 roku życia, albodo ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;
  – bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500,00 zł.
 • przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1209,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
  w rodzinie przekracza kwotę 1209,00 zł o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia
  z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia, świadczenie
  z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej
  a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę
  w rodzinie.
Karta Dużej Rodziny

W ramach Programu Karta Dużej Rodziny rodziny mające na utrzymaniu co najmniej troje dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Od 01 stycznia 2019r. rodziny, które kiedykolwiek miały na utrzymaniu troje lub więcej dzieci mogą również złożyć wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
O Kartę Dużej Rodziny może starać się rodzina mająca obecnie lub kiedykolwiek na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci bez względu na posiadany dochód. Wnioski składa się
w Punkcie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy ul. Szkolna 3a tel. (61)8144314, gdzie można uzyskać wszelkie informacje dotyczące prawidłowego jego wypełniania. Imienne karty z numerem PESEL wydawane będą każdemu członkowi rodziny.
Karta Dużej Rodziny umożliwia uzyskanie zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

Programu „Czyste Powietrze”

CUS ul. Szkolna 3a w ramach programu „Czyste Powietrze” realizuje obowiązek wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego koniecznych do skorzystania z dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”.
W przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.
W przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu jest ustalana na podstawie dochodów osiągniętych w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia.

„Za życiem”

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim
i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu (które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu), matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka przyznaje się,
na to dziecko, jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł.
Świadczenie to przyznaje się bez względu na dochód.
Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.).

Dodatek mieszkaniowy

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

1. Najemcy oraz podnajemcy lokali mieszkalnych, zamieszkujący w tych lokalach.

2. Członkowie spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego.

3. Osoby zajmujące lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność i właściciele lokali mieszkalnych.

4. Inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszące wydatki związane z jego zajmowaniem.

5. Osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekujące na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, z góry, w terminie do 10. dnia każdego miesiąca.

POZOSTAŁE WARUNKI:

I) DOCHÓD
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym –40%,
2) wieloosobowym –30%
–przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
o świadczeniach rodzinnych.

II) POWIERZCHNIA MIESZKANIA
Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny /dom jednorodzinny/ w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

35m2 + 30 % = 45,50 m2 dla 1 osoby
40m2 + 30 % = 52,00 m2 dla 2 osób
45m2 + 30 % = 58,50 m2 dla 3 osób
55m2 + 30 % = 71,50 m2 dla 4 osób
65m2 + 30 % = 84,50 m2 dla 5 osób

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności.

III) GOSPODARSTWO DOMOWE i WYDATKI
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawo do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do wniosku o dodatek mieszkaniowy załącza się wyszczególnienie wydatków za mieszkanie za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku. Do wydatków nie zalicza się opłat za gaz przewodowy i energię elektryczną dostarczone do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w CUS Rokietnica ul. Szkolna 3a.
Do wniosku potwierdzonego przez zarządcę, dołączyć należy wypełnioną deklarację o dochodach gospodarstwa domowego oraz dokumenty potwierdzające wydatki na lokal mieszkalny za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Postępowanie z zakresu przyznania dodatku mieszkaniowego wolne jest od opłat.
Decyzja w sprawie przyznania lub odmowie wydawana jest w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

Dodatek gazowy

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT
od ceny gazu dostarczonego w 2023r. i 2024r. Dodatek do gazu odpowiada wysokości podatku VAT wynikającemu z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. i od dnia 1 stycznia 2024r.
do dnia 31 grudnia 2024r. do tego odbiorcy paliw gazowych.
Dodatek gazowy otrzyma odbiorca paliw gazowych wykorzystujący gaz jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego. Urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi muszą być wpisane lub zgłoszone do CEEB – centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Refundacja podatku VAT przewidziana jest dla:

 1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł, 
 2. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
  Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych.

Jeżeli pierwszy wniosek zostanie złożony w okresie:
– od 1 stycznia do 31 lipca 2024r. – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za2022r.,                
– od sierpnia do 31 grudnia 2024r.  – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek tj. za 2023r.

Jak otrzymać dodatek do gazu?

 • o refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023 i 2024.
 • wnioski składa się w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania.
 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – urząd prześle informację
  o rozstrzygnięciu sprawy na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku
 • do wniosku należy dołączyć fakturę, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty
 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – dotyczy refundacji VAT za 2023r. Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 28 lutego 2025r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych – dotyczy refundacji VAT za 2024r.

Dodatek osłonowy

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła dają możliwość ubiegania się w 2024r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Dodatek osłonowy przewidziany jest dla:

 1. osoby w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł,
  1. osoby w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
   Dochód oblicza się na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.
   o świadczeniach rodzinnych.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu,
  że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Aby otrzymać dodatek osłonowy złóż wniosek do 30 kwietnia 2024r. do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024r.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.