Pomoc Społeczna

Dział Pomocy Społecznej

Centrum Usług Społecznych

ul. Pocztowa 8

62-090 Rokietnica

tel. 61 8145 341, 693 937 288, 693 330 501

e-mail: cus@cusrokietnica.pl

Godziny pracy:

poniedziałek:  9:00 – 17:00

wtorek-piątek: 7:30 – 15:30.

Celem działalności pomocy społecznej jest w szczególności:

 • umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie same pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasady i możliwości;
 • wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb
 • umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;
 • podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
Praca socjalna i pracownicy socjalni

Centrum Usług Społecznych w odpowiedzi na zdiagnozowane problemy społeczne świadczy wysokiej jakości usługę społeczną w formie pracy socjalnej wykonywanej przez doświadczonych pracowników socjalnych.  
Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód, może być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny lub projekt socjalny.

Dział Pracowników Socjalnych:

Starszy pracownik socjalny – Iwona Dymarek
Dyżur: poniedziałek, środa.

Pracownik socjalny – Karolina Wojcieszak
Dyżur: czwartek, piątek.

Pracownik socjalny – Marcel Paetz
Dyżur: poniedziałek, czwartek.

Pracownik socjalny – Michał Grabski
Dyżur: środa, piątek.

Aspirant pracy socjalnej – Izabela Lenkiewicz
Dyżur: poniedziałek, czwartek.

Rejony:

 1. Iwona Dymarek: Napachanie, Pawłowice, Kiekrz, Starzyny
 2. Karolina Wojcieszak: Rokietnica
 3. Marcel Paetz:  Mrowino, Kobylniki, Rogierówko, Dalekie
 4. Michał Grabski: Przybroda, Cerekwica, Krzyszkowo, Sobota, Bytkowo
 5. Izabela Lenkiewicz: Żydowo, Rostworowo, Rokietnica
Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 • sobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł.
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.
Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:
 1. ubóstwa
 2. sieroctwa
 3. bezdomności
 4. bezrobocia
 5. niepełnosprawności
 6. długotrwałej lub ciężkiej choroby
 7. przemocy w rodzinie
 8. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi
 9. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 10. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych
 11. trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
 12. trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego
 13. alkoholizmu lub narkomanii
 14. zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej(huragan, lawina, grad, osuwanie lub zapadanie się ziemi, powódź, napór śniegu, pożar, uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, susza)
 15. klęski żywiołowej lub ekologicznej.
Zasiłek stały

Zasiłek stały przysługuje:
Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej lub w rodzinie z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub z powodu wieku.
Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • W przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między 130% kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 1000 zł miesięcznie,
 • W przypadku osoby w rodzinie – różnicy między 130% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie z uwzględnienie dochodu osoby niepełnosprawnej.
  Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 100 zł miesięcznie.
Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego, tj. odpowiednio 776 zł dla osoby samotnej lub 600 zł na osobę w rodzinie.
Przysługuje w szczególności ze względu na: długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Wysokość przyznanego zasiłku okresowego uzależniona jest od dochodu osoby lub rodziny.
Okres na jaki przyznawany zostanie zasiłek uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny. Określa go pracownik socjalny na podstawie okoliczności sprawy.

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Specjalny zasiłek celowy

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy
w wysokości nie przekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Każda decyzja o przyznaniu lub odmowie świadczenia wymaga przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

Kierowanie do domów pomocy społecznej (DPS)

Postępowanie o umieszczenie w domu pomocy społecznej może odbywać się w dwóch trybach. Pierwszy z nich, na wniosek osoby zainteresowanej (zwany też dobrowolnym, tj. za jej wyraźną zgodą), uregulowany został w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz rozporządzeniach wykonawczych do ustawy. Drugi, na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego (zwany też przymusowym, albowiem umieszczenie odbywa się bez zgody osoby umieszczanej), w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy rodzina.

Realizacja programu „Posiłek w szkole i domu”

Program  „Posiłek w szkole i w domu” na kolejne lata (2024-2028) jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Rząd wspiera finansowo samorządy w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach. Wieloletni rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany jest w gminie Rokietnica od 2019 roku. Celem Programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym.

Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej

Przemoc domowa może pojawić się w życiu każdej osoby, bez względu na jej wiek, płeć, poziom wykształcenia czy status materialny. Jednakże żadna osoba, która jej doświadcza nie jest skazana na jej doznawanie. Przed doznawaniem przemocy ze strony bliskich osób można się ustrzec – trzeba jednak przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc.
Pierwszy kontakt w sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję. Masz prawo zgłosić się do następujących instytucji na terenie gminy:

 • jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – Centrum Usług Społecznych
 • Policji
 • Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • jednostek oświatowych
 • służby zdrowia

W gminie Rokietnica w skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:

 1. Rafał Michalski – Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy – przewodniczący zespołu
 2. Agnieszka Mosiężna-Wasyl – Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy –
  z-ca przewodniczącego zespołu
 3. Lidia Borowczyk-Przybylska – Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
 4. Ewelina Grewling-Nowak – Szkoła Podstawowa w Rokietnicy
 5. Anita Libek – Zespół Szkół im. J.W. Zamoyskich
 6. Monika Żebrowska – Zespół Szkół im. J.W. Zamoyskich
 7. Alicja Gałęzewska – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Napachaniu
 8. Marcel Paetz – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 9. Aleksandra Bartnik – Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Roktar”
 10. Wiesława Frydrych – Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek
 11. Łukasz Kulski – Zespół Kuratorski Sądu Rejonowego w Szamotułach
 12. Tomasz Klonowski – Komisariat Policji w Tarnowie Podgórnym
 13. Katarzyna Pielaszkiewicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cerekwicy
Pomoc materialna dla uczniów (stypendia)

Świadczenia pomocy materialnej przysługują:
1. Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży
i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być przyznane na wniosek:
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia,
3. dyrektora szkoły, kolegium nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium języków obcych, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.
Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich DOCHODACH uzyskanych
w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.
Wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 września bieżącego roku. W przypadku kolegiów nauczycielskich języków obcych, pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 października bieżącego roku.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania osoby wymagającej opieki przez doświadczone opiekunki domowe zatrudnione przez Centrum Usług Społecznych
w Rokietnicy. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w miejscu zamieszkania osoby wymagającej specjalistycznej opieki lub terapii oraz w ośrodkach wsparcia przez wykwalifikowanych specjalistów współpracujących z Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy.

Asystent rodziny

Zawód asystenta rodziny został wprowadzony w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ma ona na celu wsparcie rodzin z problemami wychowawczymi, ale także zmianę systemu opieki nad dziećmi, które pozbawione są opieki rodziców.Każda gmina ma obowiązek udzielania pomocy rodzinie, która przeżywa trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W sytuacji, gdy Centrum Usług Społecznych w Rokietnicy otrzyma informację o rodzinie, w której występują problemy z opieką i wychowaniem małoletnich dzieci, zleca przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i decyduje o przyznaniu rodzinie asystenta rodziny.Asystent rodziny pomaga w problemach wychowawczychi w sprawach codziennych. Realizowana przez niego pomoc polega na wsparciu w przezwyciężeniu trudności, w poprawie sytuacji życiowej, by w przyszłości rodzina samodzielnie pokonywała własne problemy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa na podstawie ustawy
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  Ustawa nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 
Alkoholizm wpływa negatywnie na cały system rodzinny. Wraz z rozwojem choroby alkoholowej potęguje się izolacja rodziny. Wszystkie zachowania członków rodziny zaczynają skupiać się wokół postępowania osoby pijącej. Poszczególni członkowie rodziny dokonują zmiany swojego zachowania tak, aby jak najlepiej dostosować się do sytuacji panującej w domu. Taka zmiana funkcjonowania rodziny ma daleko idące konsekwencje dla poszczególnych jej członków, wpływając negatywnie na funkcjonowanie w sferze psychicznej i fizycznej. Jedyną szansą dla osób uzależnionych i członków ich rodzin jest profesjonalna terapia. Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skupiają się na jak najskuteczniejszej pomocy tym osobom, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rokietnicy:

Rafał Michalski – Przewodniczący
Ewa Lota – Z-ca Przewodniczącego
Marcel Paetz – Członek
Piotr Garbowski – Członek
Błażej Matysiak – Członek
Janina Budynek – Członek
Teresa Gazda – Członek
Teresa Batura – Członek